Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001181
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Baničová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: B.S. Timravy
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905851730
Orientačné/súpisné číslo: lucia.banicova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Alex Imrich Rigó
IČO/Dátum narodenia: 13.06.2000
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Michal na Ostrove
Orientačné/súpisné číslo: 202
Názov obce: Michal na Ostrove
PSČ: 930 35
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 382EX 481/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 382EX 481/2020, oprávnený: PRIVATdebt s.r.o. - IČO: 45322571, povinný: Alex Imrich Rigó, nar. 13.06.2000, exekučný titul č. 7Csp/63/2018 zo dňa 20.02.2020 vydaného Okresným súdom v Dunajskej Strede, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.