Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002212
Spisová značka: 1K/9/2020
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROMPT DC s.r.o. v likvidácii, so sídlom 17. novembra 132/3743, 080 01 Prešov, IČO: 31 656 374, správcom ktorého je LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o paušálnej odmene správcu, takto
Rozhodnutie: p r i z n á v a LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.760 EUR.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský,
Dlžník
Názov : PROMPT DC s.r.o. v likvidácii
IČO : 31656374
Adresa : 17. novembra 132/3743, Prešov 08001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : PROMPT DC s.r.o. v likvidácii
IČO : 31656374
Adresa : 17. novembra 132/3743, Prešov 08001 Slovenská republika