Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pištová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nový Dvor 35/47, 05952 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu: Námestie slobody 25, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : morochovic@chello.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/313/2020 S1145
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/313/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Kvetoslava Pištová, nar. 17.02.1971, trvale bytom Nový Dvor 35/47, 059 52 Veľká Lomnica, správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41 1100 0000 0026 1184 4367.