Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002204
Spisová značka: 30K/6/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19. P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 30K/6/2020 vo veci navrhovateľa : CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089 proti dlžníkovi : Terminal South s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477 o návrhu na vyhlásenie konkurzu n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 01.03.2021 o 10:30 hod. na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1 Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP). Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP). Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP). Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz! Okresný súd Košice I V Košiciach, dňa 08.01.2021 JUDr. Pavel Varga Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka sudca P O U Č E N I E Nepravdivé údaje sú trestné ! Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto: POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA Potvrdzujem, že predvolaný(á) ....................................................................................................... pracuje na našom pracovisku v ...................................................................................................... má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp. má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ..................................Sk a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín. Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy. V ............................................ dňa .................................. Pečiatka: Podpis: Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19. U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 30K/6/2020 vo veci navrhovateľa: CPK, s.r.o. a ním označených veriteľov veriteľ č. 1. CPK, s.r.o. veriteľ č. 2. Mesto Košice veriteľ č. 3. Daňový úrad Košice veriteľ č. 4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s o návrhu na vyhlásenie konkurzu n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 01.03.2021 o 10:30 hod. na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1 Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Terminal South s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520 477 a to 1/ CPK, s.r.o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089, 2 / Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 3/ Daňový úrad Košice, Železničná 1, 071 90 Košice 4/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní: Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou ! Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené. Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak a) sa týkajú procesných podmienok, b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie. Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k odvolaniu. Okresný súd Košice I V Košiciach, dňa 08.01.2021 JUDr. Pavel Varga sudca Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka
Autor
Okresný súd Košice I dňa 8.1.2021
JUDr. Pavel Varga,
Dlžník
Názov : Terminal South s.r.o.
IČO : 47520477
Adresa : Južná trieda 82, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : CPK, s.r.o.
IČO : 31396089
Adresa : Robotnícka 5, Bratislava 83103 Slovenská republika
Názov : Terminal South s.r.o.
IČO : 47520477
Adresa : Južná trieda 82, Košice 04001 Slovenská republika