Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árvayová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nandraž 57, 049 61 Nandraž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1985
Obchodné meno správcu: Insolvency services, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Stráž 223, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : office@insolvencyservices.sk, 045/524 0200
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/575/2020 S1856
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/575/2020
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Lucia Árvayová, nar. 11.06.1985, bytom Nandraž 57, 049 61 Nandraž, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Lucia Árvayová-STAV, s miestom podnikania Nandraž 57, 049 61 Nandraž, IČO: 44 343 221 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail: office@insolvencyservices.sk

Insolvency services, k.s., správca