Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Saleziánov 1283 / 6, 07101 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Obchodné meno správcu: LM recovery k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Thurzova 6, 04001 Košice
Kotakt na správcu : lukasmichalov@gmail.com, 091 865 63 01
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/360/2020 S1942
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/360/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec:

Motorové vozidlo Škoda Felícia, ev. č. MI 523 DY, tmavozelená, VIN: TMBEFF613Y0287392, výlučné vlastníctvo úpadcu, súpisová hodnota nezistená.

za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár