Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 9/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 15.1.2021
 • Značka:
 • K002365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Valnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štiavnické Bane 342, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu: Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Kotakt na správcu : tkacova.skp@gmail.com, 0917 691 654
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/459/2020 S1795
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/459/2020
Druh podania : Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.10.2020, č. k. 4OdK/459/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2020 dňa 02.11.2020, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Valnerová, nar. 15.12.1963, trvale bytom 342 Štiavnické Bane,969 81 Štiavnické Bane (ďalej len „Dlžník“).

Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou číslo 1.. Súpis všeobecnej  podstaty bol zverejnený v OV č. 241/2020 dňa 15.12.2020.

Dlžníčka si v zozname majetku uplatnila nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Majetok dlžníka bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 342/2020, ktorý vypracoval Ing. Štefan Pastierovič dňa 07.12.2020, na sumu 11 600,00 EUR (slovom: Jedenásťtisícšesťsto eur).

Majetok dlžníka bol speňažený v zmysle ustanovenia § 167r ods. 3 ZKR „Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.“

Správca v OV 5/2021 dňa 11.01.2021 pod K001107, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Do konkurzného konania boli prihlásené tri pohľadávky od  troch nezabezpečených veriteľov POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., IČO: 35 792 752,  Pribinova 25, Bratislava, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka.    

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty: 

 - Nehnuteľné veci, výťažok: 11 600,00 €

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 11 600,00 €

Výťažok znížený  podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:

Náklady konkurzu

 1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
  • Odmena správu z výťažku  zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. d)  vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 1 508,00 €
 2. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
  • Poštovné výdavky: 12,05
  • Správny poplatok: 4,00 €
  • Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní 03.11.2020 –12.01.2021: 15,60 €
 3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka:  10 000,00 EUR

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečeného veriteľa: 60,35 €

(11 600 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) –  11 539,65 € (výťažok znížený podľa §167u ods. 2 ZKR) = 60,35 €)

Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu: 11 600,00 € – 11 539,65 € = 60,35 €

Do konkurzného konania boli prihlásené  pohľadávky od nezabezpečených veriteľov:

Pohľadávka č. 1: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava,  – Prihlásená pohľadávka vo výške 12 090,13 €, (Istina 0,00 EUR, Úroky 0,00 EUR, Úroky z omeškania 12 090,13 EUR, Poplatok z omeškania 0,00 EUR, Náklady z uplatnenia 0,00 EUR. Uvedená pohľadávka je vylúčená z uspokojenia v zmysle ustanovenia § 166 b ods. 1 písm. a ZKR Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,“) suma určená na uspokojenie:  0,00 €.

Pohľadávka č. 2: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., IČO: 35 792 752,  Pribinova 25, Bratislava – Prihlásená pohľadávka vo výške 1 107,26 €,  suma určená na uspokojenie:  57,14 €.

Pohľadávka č. 3: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka – Prihlásená pohľadávka vo výške 62,24 €,  suma určená na uspokojenie:  3,21 €.

Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167 v ods. 1) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

V Detve, dňa 12.01.2021

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty