Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafajová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova 1134/1, 97701 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1960
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu: Horná 51, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : f.vavrac@gmail.com, 048/412 34 38
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/433/2020 S1373
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/433/2020
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Správca dlžníka Štefánia Rafajová, nar. 07.08.1960, bytom Fučíkova 1134/1, 977 01 Brezno, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 4OdK/433/2020, že v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým číslom 1pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 s celkovou prihlásenou sumou vo výške 288,27 €.

V súlade s § 32 ods. 3, ods. 7 a ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávok tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname. 

Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na vyššie uvedený účet pripísaný preddavok na trovy konania, pričom výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 

JUDr. František Vavráč, správca