Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001160
Súdny exekútor: JUDr. Martin Dobrodenka
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Blahova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0342812621
Orientačné/súpisné číslo: martin.dobrodenka@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Daniel
IČO/Dátum narodenia: 23.05.1999
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: J.Kráľa
Orientačné/súpisné číslo: 734/28
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 396EX 491/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 396EX 491/20, oprávnený: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31813861 povinný: Ladislav Daniel, J. Kráľa 734/28, Senica, nar.: 23.05.1999, na zákalde exekučného titulu na peňažné plnenie platobného rozkazu č. 6C/15/2020-7 zo dňa 30.03.2020 vydaného Okresným súdom Senica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku