Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stribula Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Domadice 21 -, 93587 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1951
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp MBA
Sídlo správcu: Farská 33/ I.p., 94901 Nitra
Kotakt na správcu : robert.hipp.skp@zoznam.sk, 0911 117 880
Spisová značka správcovského spisu : 29OdK/155/2020 S1487
Spisová značka súdneho spisu : 29OdK/155/2020
Druh podania : Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslava Stribulu, nar, 27.11.1951, bytom: Domadice 21, 935 87 Domadice, SR podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Stribula, IČO: 34 609 792, s miestom podnikania Domadice 21, 935 87 Domadice, SR týmto oznamuje, že oprávnená osoba Hlaváčová Miroslava (dcéra dlžníka) si uplatnila svoje právo na vykúpenie majetku z podstaty (OV č.: 2/2021 zo dňa 5.1.2021 vedený pod súpisovou zložkou č.: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 13) s poukazom na § 167r zákona č. 7/2005 Z.z.. Za týmto účelom oprávnená osoba Hlaváčová Miroslava doručila na vyššie uvedený majetok aj ZP číslo 19/2020 znalca Ing. Dana Lančaričová a ZP 151/2020 znalca Ing. Ján Víťazka.