Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002180
Spisová značka: 27K/46/2020
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CAROLINE DEVELOPMENT s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 45 242 003
Rozhodnutie: I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, - hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne), - poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka. II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 4.1.2021
JUDr. Lea Gubová,
Dlžník
Názov : CAROLINE DEVELOPMENT s. r. o.
IČO : 45242003
Adresa : Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača 83106 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : CAROLINE DEVELOPMENT s. r. o.
IČO : 45242003
Adresa : Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača 83106 Slovenská republika
Názov : Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava
IČO :
Adresa : Ševčenkova 32, Bratislava 85000 Slovenská republika