Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001191
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Baničová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: B.S. Timravy
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905851730
Orientačné/súpisné číslo: lucia.banicova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Bohuš Pucheľ
IČO/Dátum narodenia: 25.11.1969
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: J. Mudrocha
Orientačné/súpisné číslo: 1356/27
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 382EX 451/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 382EX 451/2020, oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o. - IČO: 35831154, povinný: Bohuš Pucheľ, nar. 25.11.1969, exekučný titul č. 6Csp/86/2019 zo dňa 29.04.2020 vydaného Okresným súdom v Senici, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.