Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Československej armády 865 / 39, 98601 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1997
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu: Budovateľská 12, 96223 Očová
Kotakt na správcu : d.dukatova@gmail.com, 0905 172 052
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/505/2020 S1845
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/505/2020
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Marián Hanzlík, nar.: 27.07.1997, trvale bytom Československej armády 865/39, 986 01 Fiľakovo, obchodné meno - Marián Hanzlík, s miestom podnikania Československej armády 865/39, 986 01 Fiľakovo, IČO - 51576171 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.11.2020, sp. zn. 2OdK/505/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.11.2020. Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovenská republika.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor Marián Hanzlík, born on 27 July 1997, seated Československej armády 865/39, 986 01 Fiľakovo, trade name - Marián Hanzlík, place of business Československej armády 865/39, 986 01 Fiľakovo, IČO - 51576171 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/505/2020  dated on 11 November 2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 20 November 2020. The bankruptcy procedure was declared as on following date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section “Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). 

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).   K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).

A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848  z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848  dated on 20 May 2015.

V Očovej, dňa 12.01.2021

In Očová, 12 January 2021

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, trustee