Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 9/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 15.1.2021
 • Značka:
 • X001300
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 275/2020
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby U9, a. s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 26. 01. 2021
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3684, katastrálne územie: Podunajské Biskupice, obec BA-m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres Bratislava II, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor a to:

Byt č. 3 vo vchode Bodrocká 15, prízemie (spoluvlastnícky podiel 1/1), bytového domu Bodrocká 11, 13, 15 so s. č. 5157 postavenom na parc. reg. „C“ č. 5512, 5513, 5514, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo výške 28327/1000000.

Právny vzťah k parcelám na ktorých leží stavba 5157 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších právnych predpisov.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.