Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Koščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poprad -, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu: Valaškovská 6210/21, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : daniel.fink@pobox.sk, 0907 945 370
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/253/2020 S1159
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/253/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Peter Koščák, nar. 04.12.1984, Poprad 058 01, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Daniel Fink, správca