Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001272
Súdny exekútor: JUDr. Marcel Kroupa
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Gegeľovská
Orientačné/súpisné číslo: 662/2
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6216585
Orientačné/súpisné číslo: marcel.kroupa@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Dokupil
IČO/Dátum narodenia: 33186685/18.10.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štvrť SNP
Orientačné/súpisné číslo: 9/125
Názov obce: Trenčianske Teplice
PSČ: 91451
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 316EX 177/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 316EX 177/20 vykonávanom na základe exekučného titulu platobný rozkaz č.18Csp/153/2018 zo dňa 28.01.2019, vykonateľný 19.02.2019, ktorý vydal Okresný súd Trenčín a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120281273, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2020 proti povinnému: Milan Dokupil, Štvrť SNP 125/9, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 33186685, nar.: 18.10.1971 v prospech oprávneného: Groupama Biztositó Zrt., Erzsébet királyné útja 1/C, 114 6 Budapešť zastúpený: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47236060 zast. Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o., Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 47251476 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.