Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 9/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 15.1.2021
 • Značka:
 • X001304
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 286/2020
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Administratívno-technologické centrum Facility System Hub, Bratislavská 614, 911 05 Trenčín, miestnosť : "Meeting room IIII (Meeting room 4)"
D. Dátum konania dražby 18. 01. 2021
E. Čas konania dražby 13:20 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1685, katastrálne územie Chocholná-Velčice, Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor, obec Chocholná-Velčice, okres Trenčín a to:

 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 526/2 o výmere 379 m2, druh pozemku: záhrada,

• parcelné číslo: 526/3 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,


Stavby:

• súpisné číslo: 702, na parcele č. 526/3, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: drevená stavba p.č.526/2, murovaná stavba na p.č.526/2, oplotenie bočné a zadné, oplotenie predné, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka plynu, prípojka elektro a pod.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upustil od opakovanej dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších právnych predpisov.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.