Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001248
Súdny exekútor: František Radzo
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Radlinského
Orientačné/súpisné číslo: 1728/47
Názov obce: Dolný Kubín
PSČ: 02601
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 043/5523888
Orientačné/súpisné číslo: radzoexekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Banya
IČO/Dátum narodenia: 30.08.1993
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lucenkova
Orientačné/súpisné číslo: 1233/5
Názov obce: Dolný Kubín
PSČ: 02601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 138EX 415/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekučnom konaní vedenom na základe poverenia č. č. 6120384763 pod spisovou značkou 138EX 415/20 sa súdnemu exekútorovi Františkovi Radzovi napriek šetreniu sídla povinného Banya Ján, Lucenkova 1233/5, Dolný Kubín, dát. nar. 30.08.1993, nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení v Obchodnom vestníku. František Radzo súdny exekútor