Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001203
Súdny exekútor: JUDr. Adriana Soldán Steinerová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jilemnického
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 032/286 1447, 0905 526 693
Orientačné/súpisné číslo: exekutor.urad.tn@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jana Jančárová
IČO/Dátum narodenia: 04.03.1959
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Považská Bystrica
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 156EX 316/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 156EX 316/20 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.4Ro/43/2012 zo dňa 08.06.2012, vykonateľný 14.07.2012, ktorý vydal Okresný súd Považská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120388873, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2020 proti povinnému: Jana Jančárová, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 04.03.1959 Jozef Jančár, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 18.07.1958 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.