Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirza Imran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Robotnícka 456 / 24, 90066 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu: Trnavská cesta 50A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : baran@itrust.sk, 02/52 624 988
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/389/2020 S1156
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/389/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Por. číslo Druh Popis Rok výroby Stav Súpisová hodnota      v EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
1 motorové vozidlo OPEL INSIGNIA LIMOUSINE HB (2.0 CDTI) VIN: W0LGT6GL5C1056988, čierna metalíza, 96kW - diesel, 387 115 km  2012 pojazdné 6.500,- majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  12.1.2021