Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 222/2020
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 18.11.2020
 • Značka:
 • X042521
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO021/19
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľká konferenčná miestnosť, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava
D. Dátum konania dražby 11. 11. 2020
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

9040

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4253/1

Zastavaná plocha a nádvorie

168

4253/2

Zastavaná plocha a nádvorie

219

4253/3

Zastavaná plocha a nádvorie

125

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1189

4253/3

10 Rodinný dom – 2 b.j.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinný dom Trnava

Popis stavby:

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.

Umiestnenie stavby:

Stavba rodinného domu sa nachádza v zastavanom území krajského mesta Trnava na ulici Kukučínovej. Rodinný dom je umiestnený vo dvore radovej zástavby.Ide o murovaný rodinný dom, prízemný, podpivničený s obytným podkrovím. Dom bol daný do užívania v roku 2007 na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia. Dom je napojený na všetky rozvody inžinierskych sietí.

Dispozičné riešenie:

I.PP malo byť zriadené fitness.

I.NP - zádverie,obývacia izba + jedáleň+kuchyňa,

V podkroví sú 4 izby, každá izba má WC a kúpelňu so sprchou Rodinný dom má bleskozvod, televízny rozvod pod omietkou a bezpečnostné zariadenie. Vek domu je stanovený na základe kolaudačného rozhodnutia - Prístavba b.j. č. OŽP-20507/2007-15815/2007, zo dňa 9.3.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.3.2007.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 9040, k.ú. Trnava účastník právneho vzťahu č. 1 a č. 2:
POZNÁMKY:
1 P 57/2019 - Na nehnuteľnosti parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a na stavbu rodinný dom - 2 b.j. s.č. 1189 na parcele registra C č. 4253/3: - Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Oznámenie zn. PSO021/19/07A zo dňa 01.02.2019 o začatí výkonu záložného práva V 4602/2014, a to formou dobrovoľnej dražby, navrhovateľ: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155, SR - 843/19
1 P 302/2019 - Na nehnuteľnosti parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a rodinný dom s.č.1189 na parcele registra č. 4253/3: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO021/19 (konaná 22.07.2019) zo dňa 11.06.2019; Dražobník: Platiť sa oplatí s. r. o., IČO: 45 684 618, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto - 2, SR; Navrhovateľ dražby: Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR - 4500/19
1 P 396/2019 - Na nehnuteľnosti parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a rodinný dom s.č.1189 na parcele registra č. 4253/3: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO021/19 (konaná 11.09.2019) zo dňa 13.08.2019; Dražobník: Platiť sa oplatí s. r. o., IČO: 45 684 618, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto - 2, SR; Navrhovateľ dražby: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR -
5562/19

1 P 655/2020 - Na parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a rodinný dom s.č.1189 na parcele registra č. 4253/3: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO021/19 (konaná 11.11.2020) zo dňa 12.10.2020; Dražobník: Platiť sa oplatí s. r. o., IČO: 45 684 618, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto - 2, SR; Navrhovateľ dražby: Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR - 7661/20

2 K vlastníkovi pod č. 1 je nájomný vzťah na parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a stavbu rodiný dom so s.č. 1189 na parcele registra C č. 4253/3;
2 N 733/2019 - Návrh na zápis zo dňa 18.7.2019, Zmluva o nájme zo dňa 5.6.2017 - 7375/19

ČASŤ C: ŤARCHY:
1 2/ Na pozemky registra C KN parc.č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a na stavbu rodinného domu s.č. 1189 na pozemku registra C KN s parc.č. 4253/3 - Záložné právo v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1,
Bratislava, IČO: 31320155, V 4602/14 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/104422/14- 005/000, vklad povolený dňa 17.09.2014 - 6115/14
Nájomné zmluvy:
Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.01.2014, uzatvorená medzi:Mgr. Art. Rastislav Granec, trvale bytom Kukučínova 1189/10, 917 01 Trnava, ako „prenajímateľom“ a Štefánia Grancová, trvale bytom Súmračná 20, 821 02 Bratislava, ako „nájomcom. Predmetom nájmu je rodinný dom , na ul. Kukučínova 10, 917 01 Trnava evidovaný na LV 9040. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka.

Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.01.2014, uzatvorená medzi:Mgr. Art. Rastislav Granec, trvale bytom Kukučínova 1189/10, 917 01 Trnava, ako „prenajímateľom“ a Kristína Grancová, trvale bytom Furdekova 12, 851 03 Bratislava, ako „nájomcom. Predmetom nájmu je rodinný dom , na ul. Kukučínova 10, 917 01 Trnava evidovaný na LV 9040. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka.

Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.01.2014, uzatvorená medzi:Mgr. Art. Rastislav Granec, trvale bytom Kukučínova 1189/10, 917 01 Trnava, ako „prenajímateľom“ a Terezia Schwarzová, trvale bytom Furdekova 12, 851 03 Bratislava, ako „nájomcom. Predmetom nájmu je rodinný dom , na ul. Kukučínova 10, 917 01 Trnava evidovaný na LV 9040. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka.

INÉ ÚDAJE
Z 927/08: Žiadosť o zmenu využitia časti stavby zo dňa 19.3.2008, Rozh. č. OSaŽP/24494-12684/2008/Kč právopl. dňa 6.3.2008 -v.z.1022/08
Z 2968/13 - Žiadosť o záznam - Rozh. OSaŽP/4306-25508/2013/AS právopl. dňa 12.6.2013 (zmena využitia časti stavby) - 3163/13
2 K vlastníkovi pod č. 1 je nájomný vzťah na parcely registra C č. 4253/1, 4253/2, 4253/3 a stavbu rodiný dom so s.č. 1189 na parcele registra C č. 4253/3; N 733/2019 - Návrh na zápis zo dňa 18.7.2019, Zmluva o nájme zo dňa 5.6.2017 - 7375/19
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením -
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 183/2020 zo dňa 30.07.2020, Gálik Andrej Ing., VŠH: 148 000,00 EUR