Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semeráková Danuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Málinec 470, 98526 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1971
Obchodné meno správcu: Recovery group, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : rg.spravca@gmail.com, 0915/229 829
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/416/2018 S1878
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/416/2018
Druh podania : Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Recovery group, k.s. so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka Danuša Semeráková, nar. 26.05.1971, trvale bytom Za lesami 470/9, 985 26 Málinec, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a to písomne na adresu Recovery group, k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu: rg.spravca@gmail.com alebo do elektronickej schránky správcu.

V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Recovery group, k. s., správca