Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čierny Brod 343, 92508 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu: Royova 9, 92101 Piešťany
Kotakt na správcu : jana.petrovlaiferov@gmail.com, 0903 454 509
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/53/2020 S1505
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/53/2020
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 343, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO: 34 648 836, s miestom podnikania 925 08 Čierny Brod 343,  oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 26OdK/53/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2020, pod č. K081976, dňa 12.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára k sp. zn. 26OdK/53/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať  hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej  podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa  pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa  referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

V Piešťanoch, dňa 12.11.2020

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca

 Challenge for  foreign creditors

According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy truste of the borrower Ľubomír Matula, born on 30.04.1968, address 925 08 Čierny Brod 343, business under a business name: Ľubomír Matula – elektro-servis, identification number: 34 648 836, address of business 925 08 Čierny Brod 343, I am obligated inform you, that with the resolution of the District Court in  Trnava, No 26OdK/53/2020, published in the Commercial bulletin No 219/2020, under K081976, on 12.11.2020 bankruptcy was declared on the  Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the  address Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic or  electronically into his electronic box through the designated electronic form,  to the file No. 26OdK/53/2020. Registration that not be delivered on time will be considered  as claims in  bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securitas have to lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securitas also fill in the registration form which has  to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belonged separately. Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by  the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial  bulletin. Registration form, which was delivered to trustee, can not be correct or amend.

In Piešťany, 12 of November 2020

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee