Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • X042463
Súdny exekútor: JUDr. Marianna Vargová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavova
Orientačné/súpisné číslo: 1234/4
Názov obce: Trebišov
PSČ: 07501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/6727553
Orientačné/súpisné číslo: marianna.vargova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Lipták
IČO/Dátum narodenia: 21.12.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Spišská Nová Ves
PSČ: 05201
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 190EX 235/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 190EX 235/2020 oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154, povinný: Peter Lipták, nar. 21.12.1985, 052 01 Spišská Nová Ves , vykonávanom na základe exekučného titulu: rozhodnutia č. 8Csp/43/2019 zo dňa 03.12.2019 vydaného Okresným súdom Spišská Nová Ves sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.