Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kurimská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: B. Němcovej 15/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
Kotakt na správcu : jozo.urbanek@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/335/2020 S733
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/335/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Kurimská, nar. 29. 6. 1982, bytom: B. Němcovej 15/4, 040 01 Košice,  v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK03 8330 0000 0026 0134 3905, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000,- eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jozef Urbánek, správca