Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083075
Spisová značka: 1K/16/2020
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arrow Oils SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 50 448 544 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie: Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 06.11.2020, a to tak, že predloží: 1. zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch rovnopisoch, 2. poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku v dvoch rovnopisoch Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/16/2020 vo vyššie stanovej lehote. V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 11.11.2020
JUDr. Štefan Tomašovský,
Dlžník
Názov : Arrow Oils SLOVAKIA, s.r.o.
IČO : 50448544
Adresa : Námestie slobody 12, Humenné 06601 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Arrow Oils SLOVAKIA, s.r.o.
IČO : 50448544
Adresa : Námestie slobody 12, Humenné 06601 Slovenská republika