Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pillár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zadunajská cesta 1190 / 1, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1957
Obchodné meno správcu: Advisors k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava - Ružinov
Kotakt na správcu : office@advisors.sk
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/382/2020 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/382/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom Jarabinková 17563/2C, Bratislava, IČO: 46 570 675, zn. správcu: S 1590 správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Pillár, nar. 27. 05. 1957, trv. byt. Zadunajská cesta 1190/1, Bratislava, č. k. 27OdK/382/2020 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 27OdK/382/2020 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty

JUDr. Pavel Škoda, komplementár