Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 222/2020
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 18.11.2020
 • Značka:
 • X042517
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 075/2020
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 11
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 31575951
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská, Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 15. 12. 2020
E. Čas konania dražby o 14,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 3663/12             zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 3239 m2

parc. č. 3663/79             zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 3128 m2

 parc. č. 3663/155          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 711 m2

parc. č. 3663/229          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 112 m2

parc. č. 3663/230          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 670 m2

parc. č. 3663/231          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 152 m2

parc. č. 3663/232          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 111 m2

parc. č. 3663/233          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 32 m2

parc. č. 3663/234          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 28 m2

parc. č. 3663/235          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 33 m2

parc. č. 3663/236          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 32m2

parc. č. 3663/237          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 64 m2

parc. č. 3663/238          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 90 m2

parc. č. 3663/239          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 873 m2

parc. č. 3663/240          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 57 m2

parc. č. 3663/241          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 17 m2

parc. č. 3663/242          zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 157 m2

Stavby

súp. č. 4745                     prevádzková hala                               na parc. č. 3663/12

bez súp. č.                       požiarna nádrž                                    na parc. č. 3663/229

bez súp. č.                       zásobníky výstupnej suroviny       na parc. č. 3663/233

bez súp. č.                       zásobníky výstupnej suroviny       na parc. č. 3663/234

bez súp. č.                       zásobníky výstupnej suroviny       na parc. č. 3663/235

bez súp. č.                       zásobníky výstupnej suroviny       na parc. č. 3663/236

 bez súp. č.                       trafostanica                                          na parc. č. 3663/237

bez súp. č.                       plniace miesto - prístrešok             na parc. č. 3663/238

 bez súp. č.                       sklad vstupnej suroviny- prístrešok    na parc. č. 3663/239

bez súp. č.                       manipulačná plocha - prístrešok        na parc. č. 3663/240

 spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, LV č. 5987, okres: Galanta, obec: SEREĎ, katastrálne územie: Sereď.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prístupová brána, zadná brána, ploty, vŕtaná studňa, kopaná studňa, areálový vodovod, areálový vodovod, areálová kanalizácia – Stoka „A“, areálová kanalizácia – Stoka „A“, areálová kanalizácia – Stoka „B“, areálová kanalizácia – Stoka „C“, areálová kanalizácia – Stoka „C“, areálová kanalizácia – Stoka „D“, areálová kanalizácia – Stoka „D“, areálová kanalizácia – Stoka „1“, areálová kanalizácia pôvodná, odlučovač ropných látok, kanalizačné šachty, areálový rozvod plynu, komunikácie a spevnené plochy – vrchná stavba, komunikácie a spevnené plochy – zemné teleso, spevnená plocha, odvodňovací rigol, odvodnenie – flexi trubky, trativody.

H. Opis predmetu dražby

Popis stavby bez súp. č. Prístrešok – Plniace miesto na parc. č. 3663/238

Stavebnotechnické riešenie novej stavby vyplynulo zo samotného účelu- plniace miesto. Objekt prevádzkovo nadväzuje na hlavný objekt SO 101 prevádzková hala I. Konštrukčne tvorí samostatný celok ale architektonicky spolu s ostatnými objektmi stavby tvoria ucelený komplex. Jedná sa o oceľový prístrešok obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 9,1 x 9,1 m. Nosná konštrukcia je vytvorená z bežných oceľových valcovaných profilov a priehradových nosníkov. Základové konštrukcie sú železobetónové základové pätky. Strecha je z trapézového plechu. Podlaha priemyselná betónová.

Popis stavby bez súp. č. Hala – Sklad vstupnej suroviny na parc. č. 3663/239

Stavebnotechnické riešenie novej stavby vyplynulo zo samotného účelu- sklad vstupnej suroviny. Objekt prevádzkovo nadväzuje na hlavný objekt SO 101 prevádzková hala I. Konštrukčne tvorí samostatný celok ale architektonicky spolu s ostatnými objektmi stavby tvoria ucelený komplex. Jedná sa o oceľovú halu obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 21,0 x 42,0m. Nosná konštrukcia je vytvorená z bežných oceľových valcovaných profilov a priehradových nosníkov. Základové konštrukcie sú železobetónové základové pätky. Strecha je z trapézového plechu. Zadná a bočná časť haly je medzi zvislými stĺpmi vyplnená kari sieťou. Podlaha priemyselná betónová. Elektroinštalácia svetelná- svietidlá umiestnené na strešných nosníkoch pod trapézovým plechom.

Popis stavby bez súp. č. Budova požiarnej nádrže na parc. č. 3663/229

Jedná sa o prízemnú jednoduchú stavbu obdĺžnikového tvaru v ktorej sa nachádza oceľová nádrž na požiarnu vodu s objemom 60 m3. Stavba je založená na betónových základových pásoch vr. izolácie proti zemnej vlhkosti, Obvodové murivo je z keramických tvárnic Porotherm hr. 300mm. Vonkajšia povrchová úprava fasády- kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 100mm vr. tenkovrstvovej ušľachtilej omietky. Strešná konštrukcia pultového tvaru, drevený trámový strop s podbitím z OSB dosiek. Strešná krytina pozinkovaný plech. Okná a vstupné dvere plastové s izolačným dvojsklom, vnútorný povrch stien bez povrchovej úpravy, podlaha betónová mazanina. Elektroinštalácia svetelná a motorická.

Popis stavby so súp. č. 4745 na parc. č. 3663/12

Stavba súpisné číslo 4745 na parcele č. 3663/12, zapísaná na liste vlastnícka číslo 5987 ako prevádzková hala pozostáva zo štyroch objektov, ktoré tvoria konštrukčne samostatné celky, ale architektonicky tvoria jeden ucelený komplex. V zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je členenie stavby nasledovné: - SO 101 Prevádzková hala I - SO 105 Pomocné prevádzky - SO 106 Sociálnoprevádzková budova - SO 107 Zásobníky vstupnej suroviny. V rokoch 2013 – 2016 prešla stavba pôvodného halového objektu „Kobalt“ z roku 1963 na základe staveného povolenia komplexnou modernizáciou a stavebnými úpravami pre zabezpečenie chodu prevádzky pre účel zhodnocovania odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou.

Popis stavby Sociálnoprevádzková budova na parc. č. 3663/12

Stavebnými úpravami a prístavbou na pôvodnom objekte elektrorozvodne bola vytvorená sociálnoprevádzková budova. Stavba je pričlenená k stavbe prevádzkovej haly SO 101 a je zabezpečený prechod do výrobnej haly na prízemí a na 3. NP cez oceľovú lávku. V prístavbe na prvom nadzemnom sa nachádza vstupná chodba a denná miestnosť, z chodby je prístup do haly, na schodisko a do hygienického zázemia. Toto zázemie pozostáva z chodby, z ktorej sa vchádza do WC, upratovacej komory, a do šatne. K šatni je pričlenená umyvárka. Pod schodiskom je situované pohotovostné WC. Na druhom nadzemnom sa nachádza takisto hygienické zázemie. Zo schodiska sa vchádza do chodby, z nej do WC, skladu a do miestnosti- kancelárie, ku ktorej prislúcha umyvárka. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza kancelária s velínom s riadiacim pultom. Z velína je cez zasklenú časť steny a technickú lávku zabezpečený prístup a vizuálny kontakt s prevádzkovou halou. K velínu je pričlenená aj šatňa s kúpeľňou. V rámci modernizácie a stavebných úprav v rokoch 2013 – 2016 boli vykonané stavebné práce: - Prístavba na prízemí z tvárnic Porfix hr. 375mm + železobetónový strop, hladké omietky a biela maľba; - Zamurovanie niektorých okenných otvorov keramickými tvárnicami Porfix hr. 375mm; - Deliace priečky z tvárnic hr. 100mm; - Strešný plášť nad prístavbou- plochá strecha- tepelná izolácia z EPS hr. 100, hydroizolácia na báze PVC; - Oprava fasády a aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému vr. tenkovrstvovej ušľachtilej omietky; - Nové okenné výplne otvorov- plastové okná s izolačným dvojskom (v soc. miestnostiach vr. vnútorných kovových žalúzii) a plastové vstupné dvere s izolačným dvojsklom na prízemí; - Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu; - Podlahy z grezovej dlažby, sociálne zariadenia keramická dlažba, schodisko kamenný granitový obklad schodov, - Povrchové úpravy stien- vápennocemnetové omietky hladké, biele maľby, v sociálnych zariadeniach keramické obklady, - Zariaďovacie predmety- zavesené keramické umývadlá, keramické WC misy s predsennými keramickými nádržkami, keramické pisoáre, murované sprchy so sprchovými vaničkami, batériami, - Vykurovacie telesá – plechové radiátory zn. Korad, na každom podlaží zásobníkový el. ohrievač TÚV, zdroj tepla pre vykurovanie odpadové teplo z komínových výmenníkov technologického zariadenia. Interiérové dvere drevotrieskové s povrchovou úpravou laminát, plné alebo čiastočne presklené, v obložkových zárubniach; - Elektroinštalácia svetelná, motorická slaboprúdová, - Podomietkové rozvody vody z polypropylénových rúr, potrubie požiarnej vody z oceľových rúr, rozvody kanalizácie z PVC rúr hrdlových.

Popis stavby Budova – Pomocné prevádzky na parc. č. 3663/12

Objekt bývalej administratívnej budovy prevádzkovo a funkčne nadväzuje na hlavný objekt SO 101 prevádzková hala I. Konštrukčne tvorí samostatný celok ale architektonicky spolu s ostatnými objektmi stavby tvoria ucelený komplex. Stavba je obdĺžnikového tvaru, pozostáva z troch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Prístup je zabezpečený z exteriéru po spevnených plochách na p.č. 3663/79 a na 3. Nadzemného podlažia je prepojený prevádzkovým dverným otvorom s prevádzkovou halou SO 101. Stavba je založená na železobetónových základových pätkách a pásoch vr. hydroizolácie proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia železobetónový skelet s murovaným obvodovým plášťom hr. 450mm a vnútornými murovanými stenami a priečkami. Stropné konštrukcie železobetónové stropné panely. Podlažia sú prístupné po železobetónovom dvojramennom schodisku s povrchovou úpravou tzv. terazzo + pôvodné oceľové zábradlie s dreveným madlom. Strešná konštrukcia plochá, jednoplášťová s hydroizoláciou na báze asfaltových pásov. Podzemné podlažie a 2. a 3. nadzemné podlažia sú nevyužívané v pôvodnom stave- poškodené resp. opotrebované vnútorné povrchové úpravy stien, podláh a stropov, niektoré deliace konštrukcie vybúrané, nefunkčné pôvodné zariaďovacie predmety, demontované vykurovacie telesá, demontované svietidlá a časť elektroinštalácie. 1. Nadzemné podlažie bolo čiastočne modernizované a je využívané ako skladové priestory a dielňa, prístupné samostatne z exteriéru cez dvojkrídlové kovové dvere. V rámci modernizácie a stavebných úprav v rokoch 2013 – 2016 boli vykonané stavebné práce: - Oprava fasády a aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému EPS hr. 100mm vr. tenkovrstvovej ušľachtilej omietky; - Zamurovanie niektorých okenných otvorov keramickými tvárnicami Porotherm hr. 300mm; - Nové okenné výplne otvorov- plastové okná s izolačným dvojskom a plastové vstupné dvere na prízemí; Strešná hydroizolácia- asfaltové pásy; - Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu; - Priestory na prízemí- lokálne opravy omietky a biele maľby, oprava elektroinštalácie- svetelná a motorická.

Popis stavby Prevádzková hala na parc. č. 3663/12

Objekt je prízemný- 16 modulov po 6m (97,4m) x 24m, svetlá výška haly po spodnú hranu nosníka 15,50m. Hala je založená predpokladá sa na železobetónových základových pásoch a pätkách. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov 500x1200mm. Na prefabrikovaných stĺpoch sú uložené železobetónové prefabrikované väzníky, na ktorých sú uložené strešné panely a vrstvy- hydroizolácia na báze asfaltových pásov. V stredovom trakte je strešná konštrukcia prerušená konštrukciou pozdĺžneho svetlíka. Výplňové murivo obvodového plášťa je z pórobetónových tvárnic hr. 300mm. V hale je portálový žeriav s nosnosťou 5000kg. V rámci modernizácie a stavebných úprav v rokoch 2013 – 2016 boli vykonané stavebné práce: - Búracie práce- vybúranie jestvujúcich okien, vrstiev podlahy, porušených vonkajších a vnútorných omietok; - Hydroizolácie proti prípadnému prenikaniu ropných látok; - Železobetónové základové dosky pre technologické zariadenia; Nové podlahové konštrukcie- priemyselné podlahy pancierové alebo drátkobetónové hr. 200mm- so strednou až veľkou záťažou + osadenie jedného hydrožľabu v priečnom smere. Zrealizovanie vnútornej vostavby- murivo Porotherm hr. 250mm, monolitická stropná doska s rovným podhľadom, omietky hladké vápennocementové + maľba, 1 ks dvojkrídlové plné kovové dvere; - Zrealizovanie zasklenej steny (vizuálneho prepojenia) v mieste velína na úrovni 3. NP objektu sociálnoprevádzkovej budovy, ako aj zrealizovanie oceľovej plošiny so zábradlím, ktorá spája interiér haly s miestnosťou velína; Oprava fasády a aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému EPS hr. 100mm vr. tenkovrstvovej ušľachtilej omietky;  Zamurovanie spodného pásu pôvodných okenných otvorov; Vonkajšie výplne otvorov- pásové okná- dvojkomorové polykarbonátové platne (lexan); Oprava všetkých vnútorných povrchových úprav stien a stropov- omietky vápenocementové hladké, nové maľby a nátery; Strešná hydroizolácia- asfaltové pásy; Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu; Montáž priemyselných sekčných vrát; Silnoprúdové rozvody NN z trafostanice Cukrovaru situovanej vedľa stavby (na p.č. 3663/104); Rozvod vody- napojenie požiarnej vody a vody na technologické účely; Rozvod plynu a 4 ks plynové záložné kotle; Rozvody a zariadenia vykurovania- zdroj tepla je odpadové teplo z tech. zariadení; - Elektroinštalácia svetelná a motorická, aktívne bleskozvod vr. uzemnenia, kamerový systém.

Popis stavby Hala na parc. č. 3663/12

Pôvodný objekt bývalej malej haly, ktorý bol konštrukčne upravený na účel umiestnenia motergenerátorov. Jedná sa o halu obdĺžnikového tvaru s rozmermi, 15,50x22,15 m. Objekt bývalej malej haly prevádzkovo a funkčne nadväzuje na hlavný objekt SO 101 prevádzková hala I. Konštrukčne tvorí samostatný celok ale architektonicky spolu s ostatnými objektmi stavby tvoria ucelený komplex. Bol konštrukčne upravený na účel umiestnenia motergenerátorov. Jedná sa o halu obdĺžnikového tvaru s rozmermi, 15,50x22,15 m s jedným podlažím. Hala je založená predpokladám na železobetónových základových pásoch a pätkách. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov. Na prefabrikovaných stĺpoch sú uložené oceľové väzníky, na ktorých sú uložené strešné panely a vrstvy- hydroizolácia na báze asfaltových pásov. Výplňové murivo obvodového plášťa je predpokladám z tehál hr. 300mm alebo výplňových panelov. V rámci modernizácie a stavebných úprav v rokoch 2013 – 2016 boli vykonané stavebné práce: - Oprava fasády a aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému EPS hr. 100mm vr. tenkovrstvovej ušľachtilej omietky (okrem severozápadnej fasády); - Strešná hydroizolácia- asfaltové pásy; - Montáž priemyselných sekčných vrát; - Nové podlahové konštrukcie- priemyselná podlaha drátkobetónová hr. 200mm; - Vnútorná svetelná a motorická inštalácia, kamerový systém; - Úprava vnútorných povrchov stien- obklad z OSB dosiek.

Popis pozemkov

Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvorie v zastavanom území obce Sereď. Parcely spolu (okrem p. č. 3663/239) tvoria jeden celok- areál, približne obdĺžnikového tvaru- sú zastavané stavbami a spevnenými plochami, p č. 3663/230 je zatrávnený s drevinami. Pozemok p. č. 3663/155 sa nachádza tesne za areálom na juhovýchodnej strane za železničnou vlečkou. Je obdĺžnikového tvaru a celoplošne zastavaný betónovou spevnenou plochou. Prístup do areálu je zabezpečený zo severozápadnej strany cez parcely vo vlastníctve iných osôb- na liste vlastníctva je zriadené vecné bremeno- právo prístupu, prechodu i prejazdu. Ďalej asi po 220m severne od areálu je napojenie na miestnu asfaltovú komunikáciu- Niklová ulica. V areáli sú inžinierskej siete- kanalizácia, vodovod, plyn, elektrická energia z transformačnej stanice cukrovaru, ktorá sa nachádza na p.č. 3663/104.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vecné bremeno-povinnosť umožniť právo prechodu cez parcelu č.3663/79 k parcele a stavbe č.3663/104 strane oprávnenej v LV č.3052 podľa č. V 177/95 zo dňa 26.1.1995-v.z.238/95 / z LV 3368 / - parc.č. 3663/79 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
2, V LV č. 5812 je pod V 210/2013, vklad povolený dňa 23.1.2013 zriadené vecné bremeno in rem ku KN-C parc.č. 3663/91 - právo prechodu pešo aj motorovým vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom a po predchádzajúcom písomnom oznámení k zriadeniu ako aj k vykonávaniu montáže, údržby a opravy miestnej komunikácie, vodovodných, kanalizačných a plynových potrubí, rozvodov elektrickej energie, tepla, telefónneho a televízneho signálu a ostatných médií v prospech každ odobého vlastníka KN-C parc.č. 3663/12, 3663/79 a stavby kobalt na KN-C parc.č. 3663/12 - č.z. 126/13 - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 36 63/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
3, Pod V 225/2014, vklad povolený dňa 23.1.2014, záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 na parc.č. 3663/12, 3663/79, 3663/155 a stavbu kobalt na parc.č. 3663/12 reg.č. 154 269/ PCP/SBSK - č.z. 99/14 - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 36 63/241, 3663/242 - č.z. 205/17
POZNÁMKY:
1, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
2, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
3, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
4, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
5, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
6, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
7, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
8, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
9, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
10, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
11, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
12, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
13, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
14, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
15, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
16, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
17, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19
18, P2 104/19 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z 11.4.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 544/19 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
19, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
20, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
21, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
22, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
23, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
24, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
25, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
26, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20 na stavby s.č. 0 požiarna nádrž na KN-C parc.č. 3663/229, s.č. 0 zásobníky výstupnej suroviny na KN-C parc.č. 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, s.č. 0 trafostanica na KN-C parc.č. 3663/237, s.č. 0 plniace miesto - prístrešok n a KN-C parc.č. 3663/238, s.č. 0 sklad vstupnej suroviny - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/239, s.č. 0 manipulačná plocha - prístrešok na KN-C parc.č. 3663/240
27, P2 275/20 - Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31 575 951 - Oznáme nie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 14.9.2019, formou dobrovoľnej dražby - č.z. 1256/20
INÉ ÚDAJE:
1, Právo prístupu, prechodu pešo i prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 3613/10 ved. v LV 5592 a CKN parc. č. 3663/92 ved. v LV 5905 v prospech každodobého vlastn íka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 3663/12 a pozemkov CKN parc. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 290/2014 vklad povolený dňa 30. 1.2014 - č. z. 140/2014. - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
2, Právo prístupu, prechodu pešo i prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 3613/10 ved. v LV 5592 a CKN parc. č. 3663/92 ved. v LV 5905 v prospech každodobého vlastn íka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 3663/12 a pozemkov CKN parc. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 290/2014 vklad povolený dňa 30. 1.2014 - č. z. 140/2014. - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
3, Právo prístupu, prechodu pešo i prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 3613/10 ved. v LV 5592 a CKN parc. č. 3663/92 ved. v LV 5905 v prospech každodobého vlastn íka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 3663/12 a pozemkov CKN parc. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 290/2014 vklad povolený dňa 30. 1.2014 - č. z. 140/2014. - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
4, Právo prístupu, prechodu pešo i prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 3613/10 ved. v LV 5592 a CKN parc. č. 3663/92 ved. v LV 5905 v prospech každodobého vlastn íka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 3663/12 a pozemkov CKN parc. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. V 290/2014 vklad povolený dňa 30. 1.2014 - č. z. 140/2014. - parc.č. 3663/79, 3663/12 bola geom.pl.č. 39/2016 delená na parc.č. 3663/79, 3663/12, 3663/229, 3663/230, 3663/231, 3663/232, 3663/233, 3663/234, 3663/235, 3663/236, 3663/237, 3663/238, 3663/239, 3663/240, 3663/241, 3663/242 - č.z. 205/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 20/2020 zo dňa 30.07.2020, vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., znalcom z odboru stavebníctvo; odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 914 986 na hodnotu 1 598.553,78 €.
K. Najnižšie podanie 1.600.000,- €
L. Minimálne prihodenie 10.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0752020. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0752020. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 26.11.2020 o 13,30 hod. 2, 02.12.2020 o 13,30 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred prevádzkovou budovou so súp. č. 4745, ulica Niklová v Seredi, okres Galanta.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Rozvadská
d) sídlo Staré grunty 24, 841 04 Bratislava