Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tadeáš Štefaňák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slovenská Ves 187, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1992
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu: Garbiarska 20, 06401 Stará Ľubovňa
Kotakt na správcu : 0905927986, ak.szaraz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/167/2020 S1179
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/167/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením  Okresného súdu Prešov zo dňa  20.07.2020, č.k. 3OdK/167/2020 - 18 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Tadeáš Štefaňák, nar. 01.07.1992, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 187 podnikajúci pod obchodným menom Tadeáš Štefaňák, IČO: 46 598 316 s miestom podnikania Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmetné uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 pod podaním „K057822“, teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2020.

Týmto ako ustanovený správca dlžníka: Tadeáš Štefaňák, nar. 01.07.1992, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 187 podnikajúci pod obchodným menom Tadeáš Štefaňák, IČO: 46 598 316 s miestom podnikania Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z uvedeného dôvodu som ani nevyhotovil súpis majetku dlžníka.  

Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tadeáš Štefaňák, nar. 01.07.1992, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 187 podnikajúci pod obchodným menom Tadeáš Štefaňák, IČO: 46 598 316 s miestom podnikania Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.     

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.07.2020, sp. zn. 3OdK/167/2020 na majetok dlžníka: Tadeáš Štefaňák, nar. 01.07.1992, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 187 podnikajúci pod obchodným menom Tadeáš Štefaňák, IČO: 46 598 316 s miestom podnikania Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača zrušuje.