Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083071
Spisová značka: 31K/21/2008
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAIA s.r.o., so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 201 928, o ustanovení správcu podstaty, takto
Rozhodnutie: Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 11.11.2020
JUDr. Július Tóth,
Dlžník
Názov : MAIA s.r.o.
IČO : 36201928
Adresa : Garbiarska 5, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : SR- Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice I
IČO :
Adresa : Tomášikova č. 35, Košice 04085 Slovenská republika
Názov : MAIA s.r.o.
IČO : 36201928
Adresa : Garbiarska 5, Košice 04001 Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Marek Radačovský, JUDr.
IČO : 35553961
Adresa : Kmeťova 1578/1, Košice 04001 Slovenská republika