Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Olléová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vištuk 167 , 900 85 Vištuk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1947
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu: Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Kotakt na správcu : 0907894676
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/394/2020 S128
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/394/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Eva Olléová, nar. 28.02.1947, trv. byt. Vištuk 167, okr. Pezinok, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné skladať na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. , pobočka Bratislava – Páričkova, číslo účtu SK05 0200 0000 0054 5784 2112, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok je možné nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na t.č. : 0907 894 676 alebo e-mailom na adrese judr.veternik@gmail.com.

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Eduard Veterník, správca