Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • X042454
Súdny exekútor: JUDr. Albín Božek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie mieru
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Holíč
PSČ: 90851
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421903430278
Orientačné/súpisné číslo: albin.bozek@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Šimon Sláma
IČO/Dátum narodenia: 16.05.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 107/247
Názov obce: Trebatice
PSČ: 922 10
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 11EX 641/2019
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 11EX 641/19 v prospech oprávneného KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 50 003 Hradec Králové, IČO: 24 785 199 a v neprospech povinného Šimon Sláma, nar. 16.05.1995, Hlavná ulica 107/247, 922 10 Trebatice, bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.