Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Orosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rybárska 4085/15, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1985
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu: Štúrova 22, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : +421915426843, gasparovicova.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/251/2020 S1986
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/251/2020
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Kristína Orosová, nar.: 23.05.1985, bytom Rybárska 4085/15, 943 04 Obid v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/251/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 22, 949 01  Nitra v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: gasparovicova.spravca@gmail.com.

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca