Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Suchánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárska 8694/34, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu: Jesenná 4, 82102 Bratislava
Kotakt na správcu : 0905434322, abruzenakova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32Odk/79/2020/S1450
Spisová značka súdneho spisu : 32Odk/79/2020
Druh podania : Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 09 Bratislava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka:  Monika Suchánková, narodená 01.04.1979, trvale bytom Poľnohospodárska 8694/34, 821 07 Bratislava, občan SR  v zmysle § 167i ods. 1 a násl. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vylúčuje zo súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu  majetok zapísaný a zverejnený v OV č. 138/2020 zo dňa 20.07.2020:

P.č. 1.:Iná majetková hodnota: suma : 1.358,36 €, zapísané dňa : 08.07.2020, právny dôvod vzniku : finančné prostriedky dlžníka vyplývajúce z vypovedania poistnej zmluvy u spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., č.PZ: 0356014787, odkupná hodnota po vypovedaní poistnej zmluvy.

P.č.2.: Iná majetková hodnota: suma : 941,63 €, zapísané dňa : 08.07.2020, právny dôvod vzniku : finančné prostriedky dlžníka vyplývajúce z vypovedania poistnej zmluvy u spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., č.PZ: 0351446315, odkupná hodnota po vypovedaní poistnej zmluvy.

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu : § 167 i ods.1 ZKR : "Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. V prípade stretu viacerých konkurzov rozhoduje poradie podania návrhov na vyhlásenie konkurzu."

Konkurz na manžela dlžníčky Emila Suchánka, nar. 30.12.1973, Poľnohospodárska 8694/34A, 821 07 Bratislava, vedený pod sp. zn. 32Odk/78/2020 bol vyhlásený Okresným súdom v Bratislave v skoršom poradí ako na samotnú dlžníčku, taktiež návrh na vyhlásenie konkurzu na manžela bol doručený OS dňa 10.03.2020, dlžníčkin návrh na vyhlásenie konkurzu bol doručený dňa 16.3.2020.

Poučenie pre veriteľov dlžníčky: 

V zmysle ust. § 167 i ods. 2 "Do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, má právo prihlásiť sa každý veriteľ, ktorý by mal právo byť uspokojený z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak súd na návrh dotknutého veriteľa podaným voči správcovi neurčí inak, nezabezpečení veritelia sa z konkurznej podstaty uspokoja pomerne; pri rozhodovaní o prípadnom inom uspokojení dotknutých nezabezpečených veriteľov súd vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka.

v Bratislave, dňa 12.11.2020

Ing. Anna Bružeňáková, správca