Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • K083213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Družstevná 833 / 22, 95801 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : bohuslavgelatka@hotmail.com, 0911 516 890
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/296/2020 S1582
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/296/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Gejza Horváth, nar. 22.08.1972, trvale bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 JUDr. Bohuslav Gelatka, správca