Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 119/2012
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 21.6.2012
  • Značka:
  • S001675
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Občianske združenie "Zober loptu, nie drogy "
Sídlo: ZŠ na ul. Jána Pavla II 1, 04023 Košice
IČO: 31275583
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2009
prijate v roku: 2010
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 reklama 35700 bankovy ucet
2 trénerské 17670 bankový ucet
3 trénerské 2702,19 hotovost
4 rézia 3272,61 bankový ucet
5 rezia 21183,72 hotovosť
6 material 108296,73 bankový ucet
7 doprava 430,57 bankový ucet
8 prenajom 26673,36 bankový ucet
9 trofeje, odmeny 4000 bankový ucet
Spolu: 219929.18
Výrok auditora: Uskutočnil som audit účtovnej závierky OZ "Zober loptu, nie drogy" za obdobie 2010, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2012, sivisiaci výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie a výročnú správu. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2001 Z.z. v znení neskoršífch predpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskymi štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnostio. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenie rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko. Podľa môjho názoru účtovná závierka 2010 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia "Zober loptu, nie drogy" k 31.12.2010 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiafci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. V Košiciach, 20.7.2011 Ing. Vojtech Sivák Licencia SKA č. 149