Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čapucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jatov 941 09 Jatov, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1983
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : 0904898942, viliam.kolencik@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/61/2017 S 1841
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/61/2017-14
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oprava chybného údaju podania 174/2017 zo dňa 12.9.2017

Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Michal Čapucha, so sídlom kancelárie správcu: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 32Odk/61/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: viliam.kolencik.@gmail.com

V Nitre dňa 12.9.2017

Správca Mgr. Viliam Kolenčík