Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1952
Obchodné meno správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Kotakt na správcu : 02/20759517, info@konkurzna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/77/2017/S1784
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/77/2017
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Miroslav Suchánek, nar. 08.09.1952, bytom Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní:

Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30

Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 02/20759517.

 

V Žiline, dňa 12.09.2017

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca