Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišáková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kežmarská 12, 04011 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: doc.JUDr. Ing. Peter Grendel PhD.
Sídlo správcu: Štúrova 27, 04001 Košice
Kotakt na správcu : grendel@grendel.sk, 0905/607 970
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/9/2017 S1613
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/9/2017
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca úpadcu Martina Spišáková, narodená 10.08.1977, bytom Kežmarská 12, 040 11 Košice, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 12.09.2017 doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 s por. č. 23. s celkovou prihlásenou sumou 211,57€ .Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

V Košiciach 12.09.2017

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca