Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hydinárska 6/11, 94901 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0948/400 970, spravca@spravca.info
Spisová značka správcovského spisu : 31K/9/2017 S1412
Spisová značka súdneho spisu : 31K/9/2017
Druh podania : Iné zverejnenie

AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisové zložky majetku zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 25 a 26 sa v dôsledku chyby v písaní opravujú nasledovne:

25.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 5298 ako:
POZEMKY

parc. reg. "C" č. 3791/52 Záhrady 299 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,

parc. reg. "C" č. 3791/56 Zastavané plochy a nádvoria 501 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,

10 000,00

26.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 5298 ako:
 STAVBA Rodinný dom súpis. č. 6 postavený na parc.č. 3791/56,  spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,

40 000,00

 

V Nitre, dňa 31.08.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca