Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Thiryová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hniezdne 162, 06501 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1967
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu: Mierová 64/2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : 0903/606 691, judr-satnik@stonline.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/96/2017-S759
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/96/2017
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom

 

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Helena Thiryová, nar. 18.10.1967, 065 01, Hniezdne 162 (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. 3OdK/96/2017 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

 

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor : Helena Thiryová, nar. 18.10.1967, 065 01 Hniezdne 162,  (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov No. 3OdK/96/2017, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 167/2017 dňa 31.08.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 01.09.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.

 

This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 167/2017 on 31st of august 2017 and became valid on 1st of september 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 3OdK/96/2017. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

 

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 3OdK/96/2017. Applications that will not be delivered in time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or amended.

 

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.

 

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of commitments.

 

JUDr. Vladimír Šatník, správca

 

JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee