Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Darida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Devičie 62, 962 65 Devičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1950
Obchodné meno správcu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavné námestie 13, 97901 Rimavská Sobota
Kotakt na správcu : 0905 731 345, judr.andrasiova@rsnet.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/210/2017 S1577
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/210/2017
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01  Rimavská Sobota ako správca úpadcu: Marian Darida, nar. 14.6.1950, bytom Obec Devičie, 962 65 Devičie, adresa na doručovanie Devičie 62, 962 65 Devičie, obchodné meno Marian Darida MARUAN, so sídlom Mlynská 1, 963 01 Krupina, IČO: 17 897 645  v zmysle § 167l v spojení s  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok  konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155.

Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.

Rimavská Sobota, 31.08.2017

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.