Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 170/2017
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 6.9.2017
 • Značka:
 • X005026
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 302/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ZLATÝ BÝK, Nám. Š. M. Daxnera 413, 979 01 Rimavská Sobota, miestnosť: Zelený salónik
D. Dátum konania dražby 25. 08. 2017
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3247, katastrálne územie Tomášová, Okresný úrad Rimavská Sobota – katastrálny odbor, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota a to:

Pozemky - parcely registra “C“ :

• parcelné č. 608/1 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné č. 608/2 o výmere 137 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné č. 609 o výmere 180 m2, druh pozemku: záhrady

 

Stavba:

• súpisné č. 1266, na parcele č. 608/2, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané alebo sa nezapisuje na list vlastníctva a to najmä: uličné oplotenie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, terasa, altánok nad terasou.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1266 na parcele 608/2 je osadený v rovinatom teréne a je situovaný v okrajovej časti okresného mesta Rimavská Sobota. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím. Na 1. NP sa nachádzajú tri izby, kuchyňa, predsieň, špajza, kúpeľňa, WC, kotolňa. Napojenie domu na inžinierske siete: kanalizácia do obecnej kanalizácie, voda z obecnej prípojky – v čase ohodnotenia bola odpojená od dodávateľa, plyn z obecnej prípojky – v čase ohodnotenia bol odpojený od dodávateľa, elektrická energia- v čase ohodnotenia bol odpojený od dodávateľa. Základy domu sú betónové s izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované hr. 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové, Vnútorné omietky sú vápenné, šťukové. Stropy sú s rovným podhľadom, strecha je sedlová aj pultová, krytina strechy je z betónových ťažkých škridiel. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené v plnom rozsahu. Fasádne omietky sú hladké, dvere sú drevené, vchodové dvere sú plastové, okná sú plastové s kovovými žalúziami. Podlahy obytných miestností z keramickej dlažby a taktiež v ostatných miestnostiach. Vykurovanie je ústredné, radiátory plošné. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, v kúpeľni je rohová plastová vaňa, batéria so sprchou, dve umývadlá, dve pákové batérie a keramický obklad. Vo WC je keramická doska a WC misa. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Rodinný dom je neobývaný a bez údržby.

Uličné oplotenie sa nachádza na parc. č. 609. Plot tvorí betónový základ, podmurovka betónová. Plot je murovaný, súčasťou je kovaná brána a bránička.

Vodovodná prípojka sa nachádza na parc. č. 609 bola zhotovená v roku 2008. Je napojená na verejný vodovod.

Kanalizačná prípojka sa nachádza na parc. č. 609 bola zhotovená v roku 2008 a je napojená na obecnú kanalizáciu.

Prípojka plynu bola zhotovená v roku 2008 a je dlhá 5 m.

Terasa

Altánok nad terasou

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti mesta Rimavská Sobota sú rovinaté, napojené na všetky inžinierske siete. Prístup k pozemkom je od uličnej komunikácie.

Nedostatky zistené znalcom počas ohodnocovania predmetu dražby: Znalec zistil, že v dome je prasknuté vodovodné potrubie, na podlahe stojí voda a poškodzuje nášľapné vrstvy, murivo je navlhnuté a znižujem životnosť danej nehnuteľnosti.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 608/2, 608/1, 609 a na stavbu č.s. 1266 - rodinný dom na C KN p.č. 608/2, podľa zmluvy reg.č. 001/211852/14-002/000 (V 1997/2014), povolené dňa 21.08.2014 - 736/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
K. Najnižšie podanie 32.000,- EUR (slovom: tridsaťdvatisíc eur)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 000
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 87/2017, ktorý vypracoval Ing. Andrea Bothová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910312.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.05.2017
32.000,- EUR (slovom: tridsaťdvatisíc eur)