Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Dražby
  • Podanie:
  • Súdni exekútori
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • X005021
Číslo exekučného konania: Ex 1206/14
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 1206/14
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Ďurica
Ulica: Borovianska cesta 2564/17
Obec: Zvolen
PSČ: 96001
Dátum konania dražby: 17.10.2017
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Borovianska 17, 96001Zvolen
Vlastník: Kružliak Peter
Sídlo: Sládkovičova 15, Detva
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 04.09.2017
Znalecká hodnota: 7.061,97
Reálna hodnota: 7.062,00
Výška zábezpeky: 3.531,00
Typ ceny: Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia: Hotovostne, Prevodom
Číslo bankového účtu: 4008079348/7500, VS: 120614
Najnižšie podanie: 7.062,00
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Hotovostne
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: 4008079348/7500, VS: 120614
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 12.10.2017
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Detva
Ďalšie informácie : Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Detva
     Obec : Detva
     Kataster : Detva
     Číslo listu vlastníctva: 2277
   Parcela
     Parcelné číslo: 12435/2
     Výmera: 3280
     Druh: Trvalé trávne porasty
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: