Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024904
Spisová značka: 31OdK/52/2017
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Mária Bandová, nar. 9.5.1967, bytom Mochovská 6, 934 05 Levice ktorého správcom je : RESKON, k.s., so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, S1826, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
Rozhodnutie: I/ P o u k a z u j e správcovi: RESKON, k.s., so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, S1826, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur). II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK10 5200 0000 0051 3358 0558, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 214/17.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku). Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku). V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku). Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 28.8.2017
Mgr. Juraj Kopper,
Dlžník
Názov : Mária Bandová
IČO :
Adresa : Mochovská 6, Levice 93405 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Mária Bandová
IČO :
Adresa : Mochovská 6, Levice 93405 Slovenská republika