Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rackovský Pavel, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Scherfelova 1316/87, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu: Radničné námestie 33, 08501 Bardejov
Kotakt na správcu : jarmila.lisivkova@gmail.com, 0910 939 297
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/97/2017 S1857
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/97/2017
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/97/2017-22 zo dňa 23.08.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 167/2017 dňa 31.08.2017 pod značkou K024266, som bola ustanovená za správcu dlžníka Mgr. Pavel Rackovský, nar. 24.10.1963, bytom Scherfelova 1316/87, 058 01  Poprad.

V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69 0900 0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

V Bardejove 31.08.2017

Ing. Jarmila Lišivková, správca