Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gíret Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horné Rakovce 2050/46, 03901 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1954
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : recovery@hmg.sk
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/69/2017/S1565
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/69/2017
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Vladimír Gíret, nar. 18.08.1954, bytom Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421 (0) 911 636 366.

V Žiline, dňa 31.08.2017.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka