Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • R080189
Spisová značka: 22CbR/12/2017
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti HRH Real, spol. s r.o., Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 243 540, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 31684/R, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 30.8.2017
Mgr. Filip Bojda,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : HRH Real, spol. s r. o.
IČO : 36243540
Adresa : Dr.I.Markoviča 2083/1, Nové Mesto nad Váhom 91501 Slovenská republika