Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Marček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Senec 0, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1958
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu: Miletičova 21 21, 821 08 Bratislava
Kotakt na správcu : 0908112512, prachova.silvia@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 6OdK/60/2017 S1819
Spisová značka súdneho spisu : 6OdK/60/2017
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka Ing. Jozef Marček, trvale Senec, 903 01 Senec, narodený 14.05.1958, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Miletičova 21, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na č.: 0908 112 512 alebo emailom: prachova@prachova.sk.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca