Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024889
Spisová značka: 31K/58/2016
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Mlynarčík, narodený: 03.10.1963, bytom: Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
Rozhodnutie: P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 346,72 EUR. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 346,72 EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka č. D19 - 223/2016 správcovi podstaty, JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795 na účet č. SK58 1100 0000 0029 3415 7019, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 30.8.2017
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : Miroslav Mlynarčík
IČO :
Adresa : Jána Francisciho 154/31, Levoča 05401 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Miroslav Mlynarčík
IČO :
Adresa : Jána Francisciho 154/31, Levoča 05401 Slovenská republika
Názov : Miroslav Mlynarčík
IČO :
Adresa : Jána Francisciho 154/31, Levoča 05401 Slovenská republika